Salgs- og leveringsbetingelser

 

 • PRISER

  Hvor intet andet er aftalt, gælder den på leveringsdagen gældende pris.
  Prisen er excl. moms og andre offentlige afgifter. Der tages forbehold
  overfor prisstigninger for materialer eller arbejdslønninger, såfremt
  sælgers underleverandører måtte betinge sig sådanne stigninger.

 

 • BETALING

  Medmindre andet er aftalt, sker salg på betingelse af kontantbetaling på
  sælgers adresse.
   
  Betaler køber ikke i rette tid, er sælger berettiget til fra forfaldsdagen
  at beregne sig morarenter, svarende til 2% pr. påbegyndt måned. Rabatter
  ydes ikke på offentlige afgifter, og rabatter af enhver art ydes kun på
  betingelse af rettidig betaling.
   
  Ved leverancer, hvor sælger udfører montage af leverancer, kan sælger hver
  måned anmode om et á conto beløb svarende til værdien af de foretagne
  leverancer og det udførte arbejde. Køber skal senest 3 uger efter at have
  modtaget anmodningen betale á conto beløbet. De 3 uger er at betragte som
  løbedage.
   
  Såfremt betaling ikke er sket rettidigt for en leverance, er sælger uden at
  der påhviler denne et erstatningsansvar, berettiget til at tilbageholde alle
  yderligere leverancer, uanset leverancernes indbyrdes sammenhæng.

 

 • EJENDOMSFORBEHOLD

  Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil købesummen og enhver anden
  ydelse, herunder evt. renter og omkostninger er fuldt erlagt.

 

 • LEVERING

  Medmindre andet er aftalt sker levering ab fabrik Viborg.
  Skal varen sendes, sker forsendelse, såfremt intet andet er aftalt, for
  købers regning og risiko og excl. evt. emballage. Evt. nødvendig emballage
  vil blive debiteret til kostpris.
  Ved entrepriseleverancer leveres alle materialer franko på byggepladsen,
  hvor det påhviler køber at anvise hensigtsmæssig oplagring, hvor den
  leverede vare er beskyttet mod enhver form for overlast.
   
  Alle opgivne leveringstider er skønsmæssige, og evt. overskridelse af
  leveringstiden berettiger ikke køber til annullering af ordre eller erstatning.

 

 • ANSVARSBEGRÆNSNING

  Omstændigheder, der forhindrer rettidig eller mangelfri levering, som
  indtræder efter modtagelsen af ordren, og som ikke skyldes forsømmelser
  eller undladelse fra sælgers side, herunder force majeure,
  underleverandørens, transportørens eller anden trediemands svigt m.v.
  fritager sælger for ansvar for opfyldelse af kontrakten.
   
  Ved mangler, som skyldes forsømmelse eller undladelse hos sælger, ydes
  erstatning efter dansk rets almindelige regler.
  Dagbøder og indirekte tab, herunder driftstab, tabt fortjeneste, tab som
  forvoldes på andre genstande eller trediemand o.l. erstattes ikke.

 

 • REKLAMATION OG MANGLER

  Køber må straks ved modtagelsen, og inden det leverede tages i brug,
  gennemgå de leverede varer for at sikre sig at disse er mangelfri.
  Reklamationer over kvantitative og/eller kvalitative mangler, der er eller
  burde være konstateret ved ovennævnte kontrol, må fremsættes straks og
  senest 5 dage efter at køber har modtaget leverancen.
   
  Hvis der er mangler ved det leverede, har sælger ret til, indenfor rimelig
  tid og uden beregning for køber at ombytte eller reparere den mangelfulde
  del. I det omfang, der er tale om fejlfabrikerede dele modtaget fra sælgers
  underleverandører, sker vederlagsfri ombytning eller reparation kun, såfremt
  fejlen anerkendes af underleverandøren.
   
  Ethvert krav udover ovennævnte forpligtelser, såsom krav på ophævelse,
  prisafslag, omkostninger, udgifter ved reparation, transport, erstatning
  etc., er, medmindre køber godtgør at der foreligger grov uagtsomhed fra
  sælgers side, sælger uvedkommende.
  Enhver erstatning er endvidere begrænset til det leveredes fakturaværdi.
   
  Sælgers mangelsansvar er gældende 12 måneder fra leveringstidspunktet.
   
  Ved køb af byggematerialer til brug for byggeri i Danmark er den nævnte
  frist 5 år fra byggeriets aflevering, dog højest 6 år fra købers modtagelse
  af varen.

 

 • TVISTER

  Medmindre AB92 er aftalt mellem parterne, skal tvistigheder af enhver art
  afgøres ved sælgers hjemting, retten i Viborg, eller i tilfælde af at
  tvisten er undergivet landsretsbehandling, Vestre Landsret. Køber er således
  forpligtet til at lade sig sagsøge ved sælgers hjemting.
   
  Tvistigheder skal afgøres på grundlag af dansk ret, idet den Internationale
  Købelov (CISG) dog ikke finder anvendelse.

Kontakt